OK This website uses cookies to in order to provide you with the best, possible user experience. By using Berlinagenten assume that you are happy to use all cookies on this website. You can change your cookie settings in your browser at any time.

Den här webbsidan är en produkt av Berlinagenten

Gaillardstr. 18
D -13187 Berlin
Tel: +49 (0)30 43 720 701
Mail: info@berlinagenten.com

Ägare: Henrik Tidefjärd
Enskild firma
Ort för utförande av tvister och domstolsärende: Berlin-Pankow
EU-moms Nr. DE249925414

Copyright © 2004-2021 Berlinagenten
Alla rättigheter förbehållna. Informationen på denna sida
får inte reproduceras, publiceras eller kopieras på
en annan webbsida eller webbplats.

Allmänna villkor


De Allmänna villkor som följer träder i kraft då parterna avtalar om bokning av ett evenemang:

1. Tjänstens omfattning
Företaget Berlinagenten organiserar evenemangsturer med pakettjänster som förhandlas individuellt. Berlinagenten utgör som regel den enda mellanhanden (kontraktspartnern) för dessa pakettjänster. I undantagsfall agerar Berlinagenten också som agent för den utomstående leverantören, vilket uttryckligen anges i förhand. För dessa utomstående leverantörer, som normalt endast är rekommenderade, gäller inte dessa ”Allmänna villkor”, utan endast de kontraktsförhållanden som parterna kommit överens om.

2. Ägare
Henrik Tidefjärd, Bornholmer Straße 4, 10439 Berlin, Germany är ägare av företaget Berlinagenten. Kontrakt sluts med honom, förutom i de fall då företaget Berlinagenten agerar som agent för tredje part/utomstående leverantör.

3. Bokning och Kontrakt
Bokning kan endast ske skriftligen, via fax, brev eller e-post. Bokningen måste tydligt ange antal deltagare, tjänstens omfattning och överenskommet pris.
I det fall bokning sker för flera personer genom en fysisk eller juridisk person (t ex ett företag) har denna person ansvaret för samtliga individer i gruppen,  om ej annat angivits.
(varje individuell deltagare liksom ansvaret för sin egen person,)
Innehållet i offerten måste överensstämma med bokningens/avtalets innehåll. Om den ena parten avviker från innehållet däri, utgör detta en ny offert. Alla förändringar i avtalet måste göras skriftligen och signeras för att gälla.
(som båda parter måste komma överens om på nytt, skriftligen.)

4. Betalningsvillkor
Betalning för överenskomna tjänster skall vara Berlinagenten tillhanda  senast 14 dagar innan det avtalade evenemanget/tjänsten börjar. Vid bokningar av turer och evenemang med kortare framförhållning skall betalning erläggas till fullo omgående, utan dröjsmål.

5. Ansvar
Berlinagenten är ansvarig för omsorgsfull planering och tillhandahållande av överenskomna tjänster, val av tredje part för lokaler och aktiviteter på plats liksom riktigheten i beskrivningen av turen/evenemanget.
Berlinagenten är inte ansvarig för överraskningar eller löften från tredjepartsleverantörer som går utanför vad som avtalats, skador som inte innebär risk för liv och hälsa, eller som överstiger tre gånger det totala priset , såvida handlingen inte vållats av grav försumlighet eller begåtts avsiktligen. Detta gäller även för skador som orsakats av tredjepartsleverantörer, som exempelvis bussbolag, som gruppen/gruppledaren accepterat att transportera gäster.

6. Avbokning från kundens sida och No-show vid bokade aktiviteter
Oavsett tidpunkten för avbokning måste Berlinagenten ersättas för tjänster, utförda fram till denna tidpunkt, som tillhandahållits i god tro för att uppfylla kontraktet eller som uppkommit i samband med upprättande av kontrakt med tredjepartsleverantörer. Berlinagenten förbinder sig att redovisa dessa kostnader i detalj.

Utöver detta, gäller nedan fasta avbokningsavgifter i % av inköpspriset:
Fram till 60 dagar innan aktiviteten är det möjligt att avboka utan extra avgift
Fram till 30 dagar innan aktiviteten 50 %
Fram till 15 dagar innan aktiviteten 75 %
Från 5 dagar innan aktiviteten 100 %

Vid No-show eller avbokning före eller under aktiviteten/turen 100 %. Detta gäller speciellt i de fall då en kund uteblir från en tjänst som överenskommits enligt kontrakt.
Guiden är förpliktigad att vänta vid den överenskomna mötesplatsen i 30 minuter. Den exakta mötesplatsen kommuniceras vid bokningstillfället och det är absolut nödvändigt att infinna sig på denna plats. Förseningar måste meddelas av kunden via telefon i tillräckligt god tid inom väntetiden.
Det åligger kunden att bevisa att den förlust Berlinagenten lidit på grund av annulleringen, varit lägre än den fasta avbokningsavgiften, eller inte alls uppstått.

7. Ändringar i bokningen
Ändringar i bokningen tillåts endast i det fall en aktivitet av samma slag är tillgänglig vid ett annat datum/tidpunkt, för samma antal personer och till samma pris. Om en ändring av en bokning på kundens begäran leder till en reduktion av tjänstens omfattning, sker ingen delåterbetalning. Generellt gäller samma kostnader som vid avbokning eller avslut, i enlighet med punkt 6.
Berlinagenten försöker alltid byta ut inträdesbiljetter hos tredjepartsleverantörer, i den mån det är möjligt. Såvida den bokade inträdesbiljetter för det ursprungliga datumet inte kan ombokas eller återbetalas, måste biljettpriset betalas på nytt för ersättningsdatumet.

8. Ändringar i programmet
Berlinagenten reserverar sig rätten att ändra i programmet efter bästa förmåga under speciella omständigheter, t ex väder, Force Majeure eller i händelse av ändringar i utbudet av tjänster hos tredje part.
Om detta leder till en reduktion av tjänstens omfattning kommer detta att återbetalas på procentuell basis av det totala beloppet.
I det fall Berlinagenten är orsak till att ett evenemang inte kan genomföras, sker återbetalning till kunden. Detta gäller i synnerhet då guiden ställer in på grund av sjukdom eller olyckshändelse och ingen ersättare kan erbjudas i tillräckligt god tid.
Återbetalningen gäller endast för turer bokade av Berlinagenten. Ingen återbetalning sker för avgifter till reseagenturer för kundens övriga program eller ytterligare resekostnader.
Ytterligare anspråk från kunden, som överstiger återbetalningen för uteblivet evenemang, accepteras inte under några omständigheter. Detta gäller i synnerhet immateriella skador av alla slag.
Berlinagenten reserverar sig också rätten att kräva sådana ytterligare kostnader som uppkommer i samband med utförandet av ett kontrakt och som inte täcks däri. Dessa ytterligare kostnader måste redovisas i detalj och meddelas i förväg ifall de överstiger 15 % av det totala priset.

9. Anmälan om bristfällighet
I händelse av att kunden begär nedsättning på grund av bristfälligt utförd tjänst från Berlinagentens sida, måste detta kommuniceras till den ansvariga turguiden på plats eller kontaktpartner till Berlinagenten, omedelbart då man fått kännedom om orsaken, för att möjliggöra en korrigering. Skulle en sådan anmälan utebli, trots vetskap om denna bristfällighet och det inte finns tillräckliga skäl för detta, anses  garantianspråket förverkat då aktiviteten slutförts.
I händelse av att bristfällighet anmäls gällande en tredjepartsleverantör (se Art 1), förbinder sig Berlinagenten att framföra begäran på ett initierat och omsorgsfullt sätt. Utöver detta kan rätt till garanti endast krävas inom ramarna för kontraktet i varje enskilt fall.

10. Försäkringar
Berlinagenten innehar en allmän ansvarsförsäkring. Denna försäkring täcker inte förlust av bagage eller stöld av värdesaker utom i händelse av uppsåt eller grav försumlighet, Berlinagenten ersätter inga skador som överstiger försäkringens omfattning.

11. Ort för utförande av tvister och domstolsärende
Ort för utförande av tvister och domstolsärenden gällande Berlinagentens tjänster är det registrerade kontoret i Berlin.

12. Enstaka villkors ogiltighet
Ifall något av dessa villkor skulle vara ogiltigt eller bli ogiltigt, påverkar inte detta giltigheten i avtalet i sin helhet.

Data protection notice

Data protection

It is our priority to ensure that your personal data is properly protected when using our website. The following declaration gives you an overview of how we guarantee this protection and which type of data is stored for what purpose.
The responsible agency within the definition of the Data Protection Act is Henrik Tidefjärd, Germany.

Recording and processing of personal data

Our website can be basically used without you having to enter personal details.
Personal data will be collected if you sign up, subscribe to our mailinglist or if you wish to use certain functions on our website. With your registration you agree that your personal data will be saved electronically for the further processing of your registration. Your personal data will not be passed on to third parties. You can delete your personal data at any time by sending an e-mail to info@berlinagenten.com or sending a fax or a letter. The given declaration of consent includes the authorisation of the Berlinagenten to send you personalised advertising.
We ask you to note that data transmissions may be subject to security risks within the internet. It is not possible to guarantee that data will be protected from third party access (see supplementary information under "data security").

Retention

Your data will be retained and stored as long as is required for the provision of our services or for retention periods stipulated by way of statutory or other legal obligations.

Right to information and withdrawal of consent

You are at all times entitled to be provided with information regarding your personal stored information and to inspect it. If this data is not correct, you are entitled to demand that it be corrected.
If you do not wish to have your data stored, you may at any time withdraw your consent by informing us by letter or email. Your withdrawal of consent will be effective for all future storage. Your data will be deleted in accordance with your withdrawal of consent. Excluded from this is all data which cannot be deleted due to statutory and/or contractual compulsory retention periods. Also excluded from this is that data which we require for the formation, material arrangement or amendment of the contractual relationship or which has to be stored for billing purposes.
In order to obtain information or to withdraw your declared consent, please use the contact place at the end of the website (see "Further information and contact").

Use and communication of personal data

If you register via this website, where necessary we will relay your data to other companies or organisations, e.g. to deliver our Berlinagenten newsletter.
You are entitled at all times to be informed as to what personal data of yours is stored by us and relayed to third parties. You may also withdraw your consent in this regard. The agency Berlinagenten will relay your withdrawal of consent to its respective partners immediately. In accordance with the statutory provisions we will store data communicated to third parties for a period of two years.
Your personal data will otherwise not be relayed to any third parties, unless in exceptional cases where we are compelled to do so by way of statutory provisions or governmental order.
If you receive any advertising materials from Berlinagenten despite having withdrawn your consent in this regard, please contact us immediately.

Use of Google Analytics

This website uses Google Analytics, a web analysis service by Google Inc. (“Google”). Google Analytics uses so-called “Cookies”, text files which are saved on your computer and which allow an analysis of the use of the website by you. The information generated by the Cookie concerning your use of this website (including your IP address) is transmitted to a Google server in the USA and stored there. Google uses this information to evaluate your utilisation of the website, compile reports about the website activities for the website operator and provide other services associated with website and Internet utilisation. This information may also be transmitted by Google to third parties if this is prescribed by law or insofar as such third parties process the data on behalf of Google. Google will in no case connect your IP address to other data of Google. You can prevent the installation of the Cookies by a corresponding setting in your browser software; we would like to point out, however, that in this case you may possible may not be able to fully use all functions of this website. By using this website you agree to the processing of data connected about you by Google in the above-mentioned way and for the above-mentioned purposes.

Use of cookies

We use cookies on various webpages to improve the quality of our website and to enable the operation of certain functions. These cookies are small text files that are stored on your computer. The majority of cookies we use are deleted from your hard drive after the relevant browser session is ended (session cookies). Other cookies remain stored on your computer and enable us to recognise your computer upon your next visit (permanent cookies). The purpose of these cookies is to document the selections made by the individual user (such as the parameters used in conducting a particular search or the items placed in a shopping basket) in order that these can be displayed in their most recent status at the next time this data is next retrieved. These generated cookies are deleted when the browser is ended or upon closing the last browser window. Cookies are also used for anonymous statistical purposes.
You can configure your browser so as to be informed about the placement of cookies, to decide to accept these on a case-by-case basis or to completely exclude all incoming cookies. The selection of the final option (exclusion of cookies) may restrict the functionality of our website.

External links

In order to optimise the information available to you, our webpages contain links to third party websites. Where it is not obviously discernible, we will inform you of the presence of external links. The agency Berlinagenten has no influence whatsoever over the content and arrangement of the websites of other providers. The contents of this Data Protection Notice do not of course apply there. Information about the relevant data protection policy can be found on the respective websites.

Further information and contact

If you have any other questions about data protection in relation to our website, please contact our Data Protection Officer. The contact details can be found below. You can ask here about what personal data of yours is stored by us. You can also, at any time, send (by letter or email) any requests for information as well as any deletion or correction requests relating to your personal data to the following address:

Henrik Tidefjärd
Responsible of Data Protection
Gaillardstr. 18
D -13187 Berlin
Mail: info@berlinagenten.com 

Webdesign:
Torsten Dudai
Dudai.net
Die Problemlöser
Xantener Str. 15A
10707 Berlin
torsten@dudai.net
http://www.dudai.net